food-tt-20000208c01.jpg (20589 bytes)

材 料

  • 紅 蘿 蔔 1 個
  • 馬 蹄 1 0 個
  • 竹 蔗 1 紮
  • 茅 根 1 紮

做法

  1. 紅 蘿 蔔 去 皮 切 件 。 

  2. 馬 蹄 去 皮 。 

  3. 竹 蔗 用 刀 切 成 條 段 。 

  4. 煮 沸 適 量 清 水 後 , 把 所 有 材 料 放 入 煲 內 , 再 滾 後 慢 火 煲 3 小 時 。


foodno1-signoff