fno1-materials.png

  1. 新 鮮 猴 頭 菇 8 兩 ( 約 320 克 )
  2. 黃 耳 、 榆 耳 各 2 兩 ( 約 80 克 )
  3. 西 蘭 花 、 椰 菜 花 各 4 兩( 約 160 克 )

fno1-spice.png


  1. 黃 豆 2 兩 ( 約 80 克 )
  2. 黃 芽 白 8 兩 ( 約 320 克 )

材料一覽

fno1-method.png


  1. 先 將 黃 豆 炒 香 , 加 一 湯 碗 水 , 放 入 切 好 的 黃 芽 白 同 煮 半 小 時 成 素 湯

  2. 黃 耳 、 榆 耳 用 水 浸 軟 , 切 去 硬 耳 腳 及 刷 去 木 碎 , 再 用 滾 水 煮 稔 ; 西 蘭 花 , 椰 菜 花 洗 淨 切 件 , 猴 頭 菇 切 件 出 水

  3. 把 黃 耳 、 榆 耳 放 入 素 湯 內 炆 十 分 鐘 , 再 放 入 西 蘭 花 、 椰 菜 花 及 猴 頭 菇 煮 三 分 鐘 至 熟 , 排 好 上 碟 , 以 原 汁 打 芡 後 即 可 食 用

fno1-efficacy.png


  • 解 毒 , 防 癌