food-tt-20000208d01.jpg

fno1-materials.png

  • 西 芹 半 斤
  • 腰 果 4 湯 匙
  • 肉 粒 4 兩
  • 紅 椒 1 隻

fno1-method.png

  1. 西 芹 撕 去 筋 後 , 切 小 粒 。 飛 來 後 , 立 刻 沖 冰 水 , 以 保 持 翠 綠 。
  2. 肉 粒 用 調 味 料 醃 二 十 分 鐘 。 放 入 熱 油 走 油 , 取 出 瀝 乾 備 用 。
  3. 熱 鑊 下 油 二 湯 匙 , 爆 香 蒜 茸 , 迅 速 下 西 芹 粒 炒 勻 及 燒 酒 , 關 火 。
  4. 上 碟 前 拌 上 乾 果 仁 , 即 可 上 碟 供 食 。